پاورپوینت بررسی سبک اسناد (مکان کنترل) در عزت نفس دانشجویان

دسته: علوم انسانی

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 153 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 25


  • پاورپوینت بررسی سبک اسناد (مکان کنترل) در عزت نفس دانشجویان
  • پاورپوینت بررسی سبک اسناد (مکان کنترل) در عزت نفس دانشجویان

چکیده

این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی و پس رویدادی (علّی) است که به منظور بررسی رابطه سبک اسنادی و عزت نفس در دانشجویان صورت گرفته است. بدین منظور نمونه ای به حجم 50 نفر به صورت تصادفی طبقه ای از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد نیشابور انتخاب شدند. سبک اسنادی آزمودنی ها به وسیله پرسش نامه سبک اسنادی راتر و عزت نفس آن ها به وسیله پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پرسش نامه ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و استنباطی (آزمونF ، t استودنت و r) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج پژوهش بیان گر این بود که بین سبک اسنادی دانشجویان و عزت نفس آن ها رابطه معنی داری وجود ندارد. هم چنین، بین سبک اسنادی و ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها (مانند سن، جنس، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی و ترتیب تولد) تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایچ پژوهش هم چنین بیان گر این بود که بین عزت نفس دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد. به طور کلی، می توان نتیجه گیری نمود که عزت نفس آزمودنی ها پایه ها و دلایل دیگری دارد که مکان کنترل (درونی و بیرونی) تأثیر چندانی بر آن ندارد.

خرید این فایل … 2500 تومان

دریافت نسخه PDF

پاورپوینت بررسی سبک اسناد (مکان کنترل) در عزت نفس دانشجویان