ترجمه مقاله تأثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و SILYBUM MARIANUM GAERTN.

دسته: زیست شناسی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 2018 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 9


  • ترجمه مقاله تأثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و SILYBUM MARIANUM GAERTN.
  • تأثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و SILYBUM MARIANUM GAERTN
  • آزمایشات میدانی در پیشاور پاکستان در ط دو فصل 20032004 و 20042005 باااستفاده از طرح Randimized Complete Block( RCB) با ترتیب splitplot انجام شد ظروف اصلی شامل چهار اندازۀ گندم (Triticum aestivum) یعنی 100، 120،140 و 160 کیلوگرم بر هکتار بود در حالی که ظروف فرعی دارای 7 تراکم

تأثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و SILYBUM MARIANUM GAERTN.

آزمایشات میدانی در پیشاور پاکستان در ط دو فصل 2003-2004 و 2004-2005 باااستفاده از طرح Randimized Complete Block( RCB) با ترتیب split-plot انجام شد. ظروف اصلی شامل چهار اندازۀ گندم (Triticum aestivum) یعنی 100، 120،140 و 160 کیلوگرم بر هکتار بود. در حالی که ظروف فرعی دارای 7 تراکم عالف هرز holy thistle (Silybum aestivum L.) viz. 0،3،6،9،12،15،و 18 گیاه در m-2 بودند. holy thistle در طی سال دوم در مقایسه با سال اول به خاطر بارندگی غیرمعمول (140 و 317 mm به ترتیب در سال اول و دوم) تهاجمی تر بودند که به نوبۀ خود محصول و ویژگی های محصول مربوطه در گندم تأثر گذاشت.کاهش فرآوردۀ محصول باافزایش تراکم علف هرز نسبت به جمعیت های با کمترین محصول بیشتربود.نتایج کمبودهای محصول غله ایی ناش از علفهرز در تراکم های مختلف در دو آزمایش نشان داد که هر دو گونه باعث فقدان محصول وابسته به تراکم می شوند که وزن خشک علف هرز آن را بهتر و بیشتر توضیح می دهد. درصد دریافت نور باافزایش تراکم علف هرز یاگندم افزایش یاقت. بااینحال،ترکم علف هرز بیش از 6m-2 تأثیر معنی داری بر درصد دریافت نور نداشت. بیوماس بسیار تر و خشک گندم در محط کشت ثبت شد(و 140kg ha-1) . در نتیجه، بیوماس بسیار تر و خشک علف هرز در چگالی آب کمتر از تراکم بالای دانه رست ثبت شد. همۀ ویژگ های آگرونومی با افزایش چگالی هر دو گونه کاهش یافت.مقادیر زیاد ویژگی های مولدی و رستنی علف هرز در سال دوم در مقایسه با سال اول ثبت شد و بیشترین محصول غله با دانه رستهای گندم با میزان120 kg ha-1) بدست آمد.

خرید این فایل … 9000 تومان

دریافت نسخه PDF

ترجمه مقاله تأثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و SILYBUM MARIANUM GAERTN.