بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 45 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17


  • دانش آموزان
  • سبک اسناد (درونی و بیرونی)
  • راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی)
  • بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه
  • انجام پروژه و پایان نامه
  • خرید مقاله و تحقیق
  • فروشگاه ساز فایل

بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه

Investigation into the relationship between learning strategies and attribution styles in high school students

چکیده

هدف: این پژوهش، به منظور بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی)، با سبک های اسناد (درونی و بیرونی) انجام گرفت. به این منظور، پژوهشگر آزمون های راهبردهای یادگیری کرمی و سبک اسناد سلیگمن را در مورد 384 دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان شیروان اجرا نموده است.

روش: روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. در تحلیل فرضیه ها از برنامه های آماری SPSS و آزمون t ، تحلیل واریانس یکراهه و مجذور خی استفاده و متغیرهای مربوط به ابعاد اسناد در دو موقعیت درونی و بیرونی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که میزان استفاده دانش آموزان دختر از راهبردهای یادگیری هم در حوزه شناخت و هم در حوزه فراشناخت از پسران بیشتر است. همچنین دانش آموزان دارای سبک اسناد درونی به طور معنی دار بیشتر از دانش آموزان دارای سبک اسناد بیرونی از راهبردهای فراشناختی یادگیری استفاده می کنند.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که دختران دانش آموز از راهبردهای یادگیری بیشتر از پسران استفاده نموده و در نتیجه احتمال می رود که انتساب های درونی و راهبردهای فراشناخت در افزایش موفقیت و خود کارآمدی تحصیلی، یادگیری عمیق تر و عزت نفس دانش آموزان موثر باشد.

کلید واژه ها :

دانش آموزان

سبک اسناد (درونی و بیرونی)

راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی)

مقدمه

امروزه نظام تعلیم و تربیت هر جامعه زیربنای توسعه اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شمار می رود. بررسی عوامل پیشرفت جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند ، مؤثر و کارآمدی برخوردارند[3].در زمان های دور که حجم اطلاعات محدودتر بود ، شیوه مورد استفاده به راحتی می توانست از عهده به خاطر سپاری و پیوند اطلاعات با یکدیگر و بنای یافته های جدید بر آید . ولی اکنون که حجم اطلاعات مرزهای محدود قبلی را درنوردیده است، روشهای سنتی مطالعه نمی تواند در مورد اطلاعات انبوه فعلی کارساز باشد. عامل دیگری نیز در تغییر دادن روش سنتی مطالعه مهم به نظر می رسد، و آن انتظاری است که از یادگیرنده می رود . قبلاً بر حفظ طوطی وار مطالب در حافظه تاکید می شد، ولی اکنون از یادگیرنده انتظار می رود که علاوه بر حفظ دانش ، توان درک، فهم و کاربرد آن را نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، تأکید بر توانایی های بالاتر شناختی و راهبردهای یادگیری کارآمد، یکی دیگر از عوامل تغییر در روش مطالعه است [5].در تحقق این مهم متغیرهای مختلفی بر میزان یادگیری دانش آموزان اثر گذار است ، که متغیرهای آموزشگاهی و تفاوت های فردی از آن جمله اند . در این حوزه راهبردهای یادگیری جزء متغیرهای آموزشگاهی به حساب می آیند و سبک اسناد به تفاوت های فردی مربوط است.

خرید این فایل … 12000 تومان

دریافت نسخه PDF

بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه