پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی تأثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان و نوجوانان در مدرسه

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 66 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 90


  • کودکان
  • عزت نفس
  • تأثیرات منفی تربیتی
  • تأثیر بدرفتاری والدین
  • عزت نفس کودکان و نوجوانان
  • دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی تأثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان و نوجوانان در مدرسه
  • انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی عمومی
  • فروشگ

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان

بررسی تأثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان و نوجوانان در مدرسه

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان بوده است. تحقیق با شرکت 200 نفر دانش آموزان پسر و دختر از هر کدام 100 نفر از بین 4 مدرسه راهنمایی استان تهران که بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه 50 نفر بوده است. دانش آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاری والدین را همزمان تکمیل کردند. بررسی هایی که در ارتباط با هدف این تلاش تحقیقی بود نتایجی بدست داده است که عبارتند از:

الف) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان «کل نمونه» 27/0- است که در سطح 1/0 معنی دار بوده است.

ب) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین دخترها 245/0- است که در سطح 5% معنی دار بوده است.

ج) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین پسرها 56/0- است که در سطح 1% معنی دار بوده است.

د) تفاوت تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها و دخترها بوسیله آزمون t بررسی شد که نشان داد میانگین تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها بیشتر از دخترهاست این تفاوت در سطح 1/0 معنی دار بوده است.

ه) تفاوت میانگین های عزت نفس در دختران و پسران معنی دار نیست.

کلمات کلیدی:

کودکان

عزت نفس

تأثیرات منفی تربیتی

تأثیر بدرفتاری والدین

عزت نفس کودکان و نوجوانان

مقدمه

مطالعه پیرامون نحوه رفتار والدین و ویژگیهای فرزندان موضوع بسیاری از تحقیقات علمی در کشورهای مختلف جهان بوده است از جمله موارد مهم و اساسی در این تحقیق ویژگی عزت نفس کودکان در رابطه با بدرفتاری والدین آنها است. بدون تردید خانواده عمده ترین و مؤثرترین نقش را در فرایند شکل گیری شخصیت برای ایجاد حس عزت نفس در کودکان دارد. در خانواده ای که صمیمیت، محبت، مهربانی وجود دارد کودک می تواند هم عزت نفس بالایی داشته باشد و هم تغییرات مطلوب در شخصیت او ایجاد گردد. از یک سو کودک می تواند با اطمینان به شخصیت خود با مشکلات روبرو شود و از سوی دیگر، بدون داشتن اضطراب و تشویش رفتارهای نامناسب خود را مورد تردید قرار داده و سعی می کند آنها را به نحو مطلوب تغییر دهد. شکل گیری بنیادین عزت نفس در کودکان متأثر از فضای کلی خانواده است.

می دانیم که اگر گویا فضای کل خانواده هر حرکت و رفتار کودک را علی رغم نادرست بودن پذیرا باشند، کودک به احتمال زیاد دچار اختلال رفتار می گردد زیرا تفاوت بین رفتارهای درست و غلط را نمی داند و از دیگران نیز انتظار دارد که همچون مادر و پدر هرگونه رفتار او را به گرمی و صمیمیت بپذیرد و چون چنین چیزی مقدور نیست مشکلات و درگیری های اجتماعی او آغاز می گردد. در نقطه مقابل خانواده هایی وجود دارند که رفتارهای کودک را نمی پذیرند و در حقیقت دائماً در حال طرد کودک خود هستند در چنین فضای خانوادگی کودک نمی داند چه چیزی باعث قبول و تشویق از طرف دیگران می گردد و کودک در هر امری دچار بلاتکلیفی است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول:کلیات 1

مقدمه 2

بیان مسئله 4

اهمیت و ضرورت مسئله 7

اهداف تحقیق 10

سؤالات و فرضیات تحقیق 10

روش انجام تحقیق 10

تعریف واژه ها و اصطلاحات 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق 12

مقدمه 13

الف: پیشینه نظری تحقیق 13

عزت نفس بالا ، عزت نفس پایین 15

ب: تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران 16

فصل سوم: روش تحقیق 20

مقدمه 21

روش تحقیق 21

جامعه و نمونه 22

روش نمونه گیری 22

ابزار اندازه گیری 23

چگونگی گردآوری داده ها 24

روش آماری 25

فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحقیق 26

مقدمه 27

یافته ها 27

فصل پنجم: بحث یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 30

محدودیت های تحقیق 37

پیشنهادات تحقیق 38

فهرست منابع و ضمائم 39

ضمیمه الف: جداول نمرات هر دو گروه 40

1- جدول نمرات خام آزمودنی های پسر 41

2- جدول نمرات خام آزمودنی های دختر 43

فهرست منابع 45

ضمیمه ب: پرسشنامه ها 46

1- پرسشنامه بدرفتاری فیدل 47

2- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد 54

فهرست جداول

1- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس 28

2- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دخترها 28

3- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس پسرها 29

4- تفاوت میانگین بدرفتاری والدین پسر و دختر 29

خرید این فایل … 29000 تومان

دریافت نسخه PDF

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی تأثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان و نوجوانان در مدرسه