بررسی روشهای بکارگیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرایند

دسته بندی: علوم انسانی » علوم تربیتی


  • روشهای بکارگیری آموزش مجازی
  • مواد درسی در آموزش مجازی
  • الگوها و روش های آموزش مجازی

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

سوالات تحقیق

اهداف تحقیق

انگیزه پژوهشگر

تعاریف واژه های کلیدی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه های پژوهش

تاریخچه اطلاع رسانی

ظهور کتاب به عنوان رساله

ظهور رسانه های صوتی و تصویری

انقلاب ارتباطی با رایانه ها

فن آوری اطلاعات

اهمیت و ضرورت فن آوری اطلاعات

برنامه ریزی در جهت بکارگیری فن آوری اطلاعات

فن آوری ارتباطات

فن آوری اطلاعات در برخی کشور ها

برنامه جامع فناوری اطلاعات دانشگاه واشینگتن شرقی

نقش فن آاوری اطلاعات و ارتباطات

آموزش مجازی

زیر ساخت آموزش مجازی

مواد درسی در آموزش مجازی

کلاس در آموزش مجازی

اینترنت

تاریخچه اینترنت

سازمان شبکه ای

قابلیت های اینترنت

عوامل گسترش اینترنت

شبکه جهانی وب

اینترانت

اکسترانت

آموزش از طریق شبکه

موضوعات آموزش online

عناصر آموزش online

نقش آموزش online در آموزش عالی

کیفیت یاددهی- یادگیری در آموزش عالی

کیفیت آموزش و یادگیری

ساختار کیفیت در نظام آموزشی

برنامه ریزی جهت یاددهی- یادگیری در نظام آموزش عالی

بهبود کیفیت آموزش در آموزش مجازی

کاربرد روشهای تدریس در آموزش مجازی و مرسوم

تعریف و تحلیل تدریس سنتی

تدریس مجازی

الگوها و روشهای تدریس مجازی

آموزش برنامه ای

آموزش به وسیله رایانه

آموزش انفرادی تجویز شده

آموزش انفرادی هدایت شده

روش بحث گروهی

روش مشارکتی

ارزشیابی

اهمیت و ضرورت ارزشیابی

انواع ارزشیابی

نقش پژوهش در آموزش

مراحل انجام پژوهش

هدف از انجام پژوهش

پیشینه های پژوهشی داخل کشور

پیشینه های پژوهشی خارج از کشور

فصل سوم: فرایند پژوهش

روش تحقیق

متغیر های تحقیق

ابزار تحقیق و روش سنجش متغیر ها

تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق

جامعه نمونه روش های و نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد استفاده در پژوهش

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه

آمار توصیفی داده ها

آمار استنباطی داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

چند پیشنهاد به محققین آینده

محدودیت ها و مشکلات

منابع و ماخذ

قسمتی از متن:

نظام آموزشی هر کشور رکن اساسی در پیشرفت و توسعه در جامعه است و این پیشرفت زمانی می تواند صورت بگیرد که نظام آموزشی در آن نه تنها از لحاظ کمیت بلکه از لحاظ کیفیت نیز رشد کرده باشد. آموزش مجازی یکی از ارکانی می باشد که در توسعه آموزش عالی از لحاظ کیفیت موثر می باشد. با آموزش مجازی و روشهای بکارگیری آن می توان امکان آموزش و تحصیل را برای کلیه افراد جامعه در هر سنی و هر نقطه از کشور فراهم نمود. در این پژوهش که هدف بررسی راه های بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری دانشجویان می باشد، محقق قصد دارد تا عواملی که می توان با استفاده از آن آموزش مجازی را بکار گرفت معرفی نماید. پژوهش مورد نظر از نوع زمینه یابی است که ابزار جمع آوری اطلاعات آن پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل 240 نفر از اساتید دانشگاه آزاد رودهن و 140 نفر دانشگاه آزاد کرمانشاه است که با استفاده از جدول مورگان جمعاً 250 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد.

نتیجه بدست آمده از پژوهش مورد نظر نشان داد که روش تدریس جدید، روش online وسایل کمک آموزشی، روشهای جدید ارزشیابی، روش جدید پژوهش از عوامل تشکیل دهنده آموزش مجازی می باشند که بر فرایند کیفیت یاددهی- یادگیری دانشجویان موثر است.

خرید این فایل … 26000 تومان

دریافت نسخه PDF

بررسی روشهای بکارگیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرایند