آموزش تصویری تفسیر نقشه های توپوگرافی

دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا


 • تفسیر نقشه توپوگرافی
 • تفسیر نقشه توپوگرافی خرم آباد
 • آموزش تفسیر نقشه
 • قله نامتقارن
 • دره v شکل
 • قلل گرد
 • خط کنیک
 • قلل زاویه دار
 • گالی
 • گردنه
 • تراکم منحنی میزان
 • تفسیر نقشه آماده
 • تفسیر نقشه قابل دانلود

برای تفسیر نقشه، از منابع زیر استفاده شده است:

1. رامشت، محمد حسین (1385): نقشه های ژئومورفولوژی (نمادها و مجازها)، سمت، تهران.

2. ثروتی، محمدرضا؛ بهنیافر، ابوالفضل (1386): مبانی توصیف و تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، پیام نور، چاپ اول، تهران.

3. فوکو، آلن؛ فرانسوا رائو، ژان؛ ترجمه محسن پورکرمانی (1372): مقاطع و نقشه های زمین شناس (تمرینات زمین شناسی با تصحیح)، آفتاب چاپ دوم، تهران.

خرید این فایل … 8500 تومان

دریافت نسخه PDF

آموزش تصویری تفسیر نقشه های توپوگرافی