مقاله تأثیر رویکرد سازمان نسبت به بهبود منابع انسانی در عملکرد سازمان های عمرانی

دسته بندی: مدیریت » مدیریت سازمانی


  • رویکرد بهبود منابع انسانی
  • بهبود منابع انسانی
  • عملکرد منابع انسانی
  • تحقیق کارآیی سازمان
  • روند بهبود بهره وری عملکرد
  • روند بهبود کیفیت و بهره وری
  • بهبود کیفیت و بهره وری سازمان
  • روند بهبود بهره وری عملکرد سازمان
  • تحقیق بررسی عملکرد سازمان

دانلود مقاله با موضوع تأثیر رویکرد سازمان نسبت به بهبود منابع انسانی در عملکرد سازمان های عمرانی،

در قالب pdf و در 11 صفحه، شامل:

چکیده

مقدمه

تعریف موضوع

منابع انسانی

عواقب عدم مدیریت انسانی

بهره وری نیروی انسانی و عملکرد سازمان

بررسی و تحلیل داده های به دست آمده:

سازمان های مورد بررسی و نسبت پرسش شوندگان

آنالیز نتایج

نتیجه گیری

مقدمه مقاله:

این مقاله، یک تحقیق منطقی در مورد تأثیر رویکرد سازمان نسبت به بهبود منابع انسانی در عملکرد سازمان های عمرانی را ارائه می دهد که هدف از آن، مطالعه سیستماتیک و بررسی چگونگی تأثیر توجه به عوامل مؤثر در عملکرد منابع انسانی بر کارآیی سازمان به عنوان یکی از اجزای کلیدی در ایران می باشد. بررسی فراز و فرودهای توسعه منابع انسانی نشان می دهد که امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه سازمان ها بیش از پیش نمایان گشته است. از این رو در عصر جدید، به انسان در مدیریت به عنوان سرمایه ای بی پایان و باارزش می نگرند. زیرا دیگر به خوبی روشن است که کاهش سرمایه بالنده اسنانی منجر به کاهش بهره وری و تولید می شود. به عبارت دیگر متفکران علم مدیریت بر این اعتقادند که کارکنان را باید مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره وری دانست و آن ها را مبنای اصلی فرآیند افزایش کارآیی و نوعی سرمایه به حساب آورد. به منظور انجام این پژوهش، دو مرحله تحلیل و آماری ارائه شده است. در مرحله تحلیلی، لزوم توجه به منابع انسانی در سازمان ها و پی آمدهای عدم توجه به آن، مورد مطالعه قرار گرفته و در روش آماری، نظرسنجی انجام شده و نتایج کسب شده با استفاده از نمودارهای گرافیکی مورد بحث قرار گرفته اند. این رویکرد سیستماتیک می تواند منتج به ارائه راهکارهای قابل توجیه و عقلانی شود و عملاً جهت مدیریت و بهبود بهره وری عملکرد منابع انسانی و افزایش کارآیی سازمان مورد استفاده قرار گیرد..

خرید این فایل … 3000 تومان

دریافت نسخه PDF

مقاله تأثیر رویکرد سازمان نسبت به بهبود منابع انسانی در عملکرد سازمان های عمرانی