مقاله بررسی رابطه منبع کنترل (درونی

دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی


 • بررسی رابطه منبع کنترل (درونی
 • برونی) با عزت نفس
 • مقاله عزت نفس
 • رابطه عزت نفس
 • نظریه جیمز
 • نظریه مید
 • نظریه کولی
 • نظریه روزنبرگ
 • نظریه سالیوان
 • نظریه هورنای
 • نظریه آدلر
 • نظریه راجرز
 • نظریه مزلو
 • نظریه آلپورت
 • نظریه دیگر روانشناسان
 • عزت نفس

بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

مقاله در فرمت Word و قابل ویرایش

دارای فهرست، منبع، پیوست و ضمائم، پرسشنامه

بدون نیاز به ویرایش

قابل استفاده برای دانشجویان کاردانی تا ارشد

جمعاً 108 صفحه – بدون احتساب فهرست، ضمائم، منابع، پیوست و سایر جزئیات، بیش از 80 صفحه است

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر٬ با نام «بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو و هم چنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر، انجام شد.

منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر، افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند، معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حداکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی، فکر می کنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار آن ها ندارد.

عزت نفس به مقدار ارزشی گفته می شود که فرد به خود نسبت می دهد و فکر می کند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق

مقدمه

1- فصل اول

1-1- بیان مسئله

1-2-

اهمیت پژوهش

1-3- هدف پژوهش

1-4-سوالات پژوهش

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آن ها

1-5-1- منبع کنترل

1-5-1-2-تعریف عملیاتی

1-5-2-عزت نفس

2- فصل دوم

پیشینه نظری

2-1- نظریه روان شناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس

2-1-1- نظریه جیمز

2-1-2- نظریه مید

2-1-3- نظریه کولی

2-1-4- نظریه روزنبرگ

2-1-5- نظریه سالیوان

2-1-6- نظریه هورنای

2-1-7- نظریه آدلر

2-1-8- نظریه راجرز

2-1-9- نظریه مزلو

2-1-10-نظریه آلپورت

2-1-11-نظریه دیگر روانشناسان

2-1-12- عزت نفس و غرور

2-1-13- نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس

2-1-14- نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان

2-1-15-کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس

2-2-منبع کنترل

2-2-1-رویکردها و نظریه های متفاوت درباره منبع کنترل

2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی

2-2-3-تفاوت های فردی

2-2-4-کنترل

2-2-5-واکنش در برابر از دست دادن کنترل

2-2-6-منبع کنترل

2-2-6-1-منبع کنترل درونی

2-2-6-2-منبع کنترل بیرونی

2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی

2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی

2-2-7- تصور راتر در باره انسان

3- فصل سوم

3-1 – طرح پژوهش

3-2- جامعه مورد پژوهش

3-3- نمونه روش نمونه گیری

3-4-ابزارتحقیق

3-4-1- آزمون منبع کنترل

3-4-2- آزمون عزت نفس

3-5-روش اجرای پژوهش

3-5-1- اجرای اصلی

3-6-1-روش آمار

4- فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آمارِِِی

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش

فصل پنجم

5-1-بحث و نتیجه گیری

5-2-پیشنهادات

منابع

ضمائم

خرید این فایل … 2400 تومان

دریافت نسخه PDF

مقاله بررسی رابطه منبع کنترل (درونی