پروژه کامل طراحی سایت با Front page و Flash

مقدمه 1

فصل اول: ایجادعناصر گرافیکی اولیه موردنیازجهت تولید انیمیشن 3

فصل دوم: اعمال تکنیکهای پیشرفته ترسیم درFlash 28

فصل سوم: استفاده ازکتابخانه برای تولید اجزای موردنظر 41

فصل چهارم: متحرک سازی درFlash 79

فصل پنجم: طراحی صفحات وب با Frontpage2000 153

فصل ششم: تقسیم صفحه به قاب های مجزا 182

فصل هفتم: استفاده ازگرافیک 191

فصل هشتم: متحرک سازی یک صفحه وب 205

فصل نهم: انتشارونگهدا ری ازوب 214

فصل دهم: وب تان رابه روزنگه دارید 222

منابع ومأخذ 282

خرید این فایل … 12500 تومان

دریافت نسخه PDF

پروژه کامل طراحی سایت با Front page و Flash