بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان

بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده:

بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید. هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد تا نمتایج حاصل از آن برای سایر دانشجویان مفید واقع شود. جامعه آماری تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و نمونه آماری 50 نفر از دانشجویان می باشند. روش تحقیق نیز توصیفی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فهرست مطالب:

 • چکیده تحقیق
 • فصل اول
 • مقدمه
 • نظریه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف کلی
 • اهداف جزئی
 • فرضیه های پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • مفاهیم
 • تعاریف نظری واژه ها
 • فصل دوم – بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع
 • فلسفه ازدواج
 • انتخاب همسر
 • آثار ازدواج
 • وظیفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان
 • معیار های گزینش امثال
 • هدف ازدواج
 • منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن
 • ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر
 • معیار و ملاک های مشترک
 • اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار
 • فصل سوم – روش و متالوژی پژوهش
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • روش نمونه گیری
 • ابزار تحقیق
 • روش استخراج داده ها
 • فصل چهارم – ارائه یافته های پژوهش
 • پرسشنامه
 • فصل پنجم – تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
 • بیان مسئله پژوهش
 • مشکلات و محدودیت تحقیق
 • خلاصه تحقیق
 • منابع

خرید این فایل … 7000 تومان

دریافت نسخه PDF

بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان