بررسی عزت نفس و منبع کنترل در دانشجویان دختر دانشگاه

دسته: علوم انسانی

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 99 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 70


  • بررسی عزت نفس و منبع کنترل در دانشجویان دختر دانشگاه
  • بررسی عزت نفس و منبع کنترل در دانشجویان دختر دانشگاه

فصل اول :

کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله:

1-2- اهمیت پژوهش:

1-3- هدف پژوهش:

1-4- سئوالات پژوهش:

1-5- متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها

1-5-1- منبع کنترل

1-5-2- عزت نفس:

فصل دوم :

مبانی نظری تحقیق

2- پیشینه نظری

2-2-2-3- تقویت گذشته و تعمیم

2-2-2-4- ارزش تقویت[1]

2-2-2-5-1-آزادی حرکت:

2-2-2-5-2- کمترین سطح هدف:

2-2-3- تفاوتهای فردی:

2-2-4- کنترل:

2-2-5- واکنش در برابر از دست دادن کنترل:

2-2-6- منبع کنترل:

2-2-6-1- منبع کنترل درونی:

2-2-6-2- منبع کنترل بیرونی

2-2-7- تصور راتر درباره انسان

فصل سوم

روش تحقیق

3-1- طرح پژوهش:

3-4- ابزار تحقیق

3-4-1- آزمون منبع کنترل

3-4-2- آزمون عزت نفس

3-5- روش اجراء پژوهش

3-5-1- اجرای اصلی:

3-6-1- روش آماری:

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری

e

خرید این فایل … 10000 تومان

دریافت نسخه PDF

بررسی عزت نفس و منبع کنترل در دانشجویان دختر دانشگاه